Englisch translation below the dutch

 

Algemene voorwaarden

1.          Definities

1.1.      Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot afname van één of meer Opleidingsproducten van Opdrachtnemer.

1.2.      Opdrachtnemer Firekeeper academy, gevestigd te 1411 PD Naarden, aan de Westwalstraat 63 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53218728

1.3.      Opleidingsproduct(en): de opleiding, cursus of training die door Opdrachtnemer wordt aangeboden.

1.4.      In Company- en Maatwerktrajecten: alle Opleidingsproducten die op maat worden aangeboden aan een Opdrachtgever.

1.5.      Individuele Begeleiding en Coaching: een Opleidingsproduct van Opdrachtnemer dat niet aan een groep, maar aan een individu wordt gegeven.

1.6.      Open Inschrijving(en): elke inschrijving voor een Opleidingsproduct van Opdrachtnemer die niet op maat is gemaakt en die open staat voor inschrijving voor eenieder.

1.7.      Opdrachtgever: de opdrachtgever van Opdrachtnemer. Opdrachtgevers kunnen zijn:

a.           Ondernemingen die Opdrachtnemer opdracht geven voor het verzorgen van In Company- en Maatwerktrajecten voor personeelsleden.

b.          Natuurlijke personen die (in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf) aan een opleidingsproduct van Opdrachtnemer deelnemen via een Open Inschrijving.

1.8.      Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

2.          Toepasselijkheid en wijziging Voorwaarden

2.1.      De Voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtgever en op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

2.2.      De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.          Opdrachtnemer is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. Opdrachtnemer zal wijzigingen van de Voorwaarden bekend maken op www.firekeeperacademy.com. De gewijzigde Voorwaarden treden 2 weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.

4.          Tarieven algemeen

4.1.      Betaling van facturen van Opdrachtnemer dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.

4.2.      Opdrachtnemer is gerechtigd haar verplichtingen jegens Opdrachtgever, waaronder maar niet beperkt tot de deelname van Opdrachtgever aan een Opleidingsproduct van Opdrachtnemer, op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan alle (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

5.          Tarieven In Company- en Maatwerktrajecten, Individuele Begeleiding en Coaching

5.1.      Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

5.2.      Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5.3.      Opdrachtnemer zal maandelijks of per deelopdracht overgaan tot tussentijdse declaratie van de werkzaamheden tenzij sprake is van een kleine opdracht in welk geval Opdrachtnemer aan het einde van de opdracht tot declaratie zal overgaan.

5.4.      Het is Opdrachtnemer toegestaan de tarieven halfjaarlijks te wijzigen in het kader van een complete tariefswijziging, met dien verstande dat nieuwe tarieven minstens één maand voor inwerkingtreding aan Opdrachtgever moeten zijn meegedeeld.

5.5.      Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

5.6.      Opdrachtnemer mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst dat in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer kan worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijke overeengekomen honorarium. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

5.7.      Tijd-, reis- en verblijfskosten samenhangend met vervoer en overnachting van medewerkers van Opdrachtnemer in het kader van de opdracht kunnen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden gefactureerd.

5.8.      Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6.          Tarieven Open Inschrijvingen

6.1.      Opdrachtnemer factureert Opdrachtgevers van Open Inschrijvingen direct na inschrijving ongeacht de aanvangsdatum van het Opleidingsproduct.

6.2.      De betaling moet te allen tijde hebben plaatsgevonden voor aanvangsdatum van het Opleidingsproduct.

6.3.      Eventuele andere opdracht gebonden kosten en administratie- en bureaukosten kunnen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden doorbelast.

7.          Inschakeling derden en vervanging docenten/trainers

7.1.      Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7.2.      Opdrachtnemer kan in overleg met Opdrachtgever de samenstelling van de opdrachtleiding of het opdrachtteam wijzigen, indien zij meent dat dit noodzakelijk is. De wijziging mag niet ten kosten gaan van de kwaliteit van de het Opleidingsproduct en mag de continuïteit van de werkzaamheden niet ongunstig beïnvloeden.

8.          Non-concurrentie

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na het einde van de Overeenkomst een hulppersoon (bv. een freelancer) van de andere partij in dienst nemen of daarmee over indiensttreding onderhandelen.

9.          Intellectueel eigendomsrecht

9.1.      Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht, en overige rechten op en in verband met het cursusmateriaal berusten bij Opdrachtnemer, de docent en/of derden.

9.2.      Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende cursusmateriaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken.

9.3.      Het cursusmateriaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er voor in dat haar werknemers zich ook persoonlijk verplichten om deze voorwaarde na te leven.

9.4.      Niets in deze Overeenkomst kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot cursusmateriaal.

10.       Geheimhouding/vertrouwelijke informatie

10.1.   Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

10.2.   Opdrachtnemer zal de vertrouwelijke informatie alleen gebruiken om de Opdrachtgever te (blijven) informeren over Opleidingsproducten of daaraan gerelateerde informatie.

11.       Persoonsgegevens

11.1.   Opdrachtnemer gebruikt de door haar ontvangen persoonsgegevens van Opdrachtgever om Opdrachtgever te informeren over Opleidingsproducten.

11.2.   Opdrachtnemer verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met het privacy beleid van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Opdrachtgever.

12.       Annulering

12.1.   Bij annulering van Open Inschrijvingen vanaf de datum van inschrijving tot 2 weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt een bedrag van € 50,- administratie- en annuleringskosten aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering binnen 2 weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 50% van de trainingskosten en de niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering binnen 1 week voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 100% van de trainingskosten en de niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten aan Opdrachtgever gefactureerd.

12.2.   Bij wijziging van de aanvangsdatum op verzoek van Opdrachtgever tot 2 weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt een bedrag van € 150,- administratie- en annuleringskosten aan Opdrachtgever gefactureerd en de niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten. Bij wijziging van de aanvangsdatum op verzoek van Opdrachtgever of Opdrachtgever binnen 2 weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 100% van de trainingskosten en de niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten aan Opdrachtgever gefactureerd.

12.3.   Bij annulering kan Opdrachtgever voor een vervanger zorgen, mits dit tijdig aan Opdrachtnemer wordt doorgegeven en mits de vervanger past binnen de doelgroep van de desbetreffende training.

12.4.   Het is zonder toestemming van Opdrachtnemer niet toegestaan om een deel van de opdracht te missen. Indien Opdrachtgever toestemming van Opdrachtnemer krijgt om een deel van de opdracht te missen, komen kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van Opdrachtgever conform geldende dagdeeltarief van Opdrachtnemer.

12.5.   Bij annulering of wijziging van In Company- Maatwerktrajecten binnen 2 maanden voor de eigenlijke aanvang van de opdracht worden alle daadwerkelijke door Opdrachtnemer gemaakte en door Opdrachtnemer te specificeren kosten aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering of wijziging binnen 4 weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 50% van het totaalbedrag van de eerste overeengekomen leveringstermijn aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering of wijziging binnen 2 weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 100% van het totaalbedrag van de opdracht aan Opdrachtgever gefactureerd.

12.6.   Indien voor deelname door Opdrachtnemer kosten zijn gemaakt voor hotel en/of conferentieoord worden alle kosten die door het hotel en/of conferentieoord aan Opdrachtnemer worden berekend aan Opdrachtgever gefactureerd.

12.7.   Annulering per blok van aaneengesloten dagen is mogelijk, hierbij gelden de voorwaarden genoemd onder artikel 12.5. Afhankelijk van het moment van annulering of wijziging zoals genoemd in artikel 12.5 worden de daadwerkelijk gemaakte kosten of 50% of 100% van het totaalbedrag van de voor dat blok overeengekomen betalingstermijn aan Opdrachtgever gefactureerd.

12.8.   Annulering of wijziging van Individuele Begeleiding en Coaching kan kosteloos geschieden tot 4 werkdagen voorafgaande aan de geplande afspraak. Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 1 werkdag voorafgaande aan de geplande afspraak wordt 50% van het offertebedrag aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering of wijziging korter dan 1 werkdag voorafgaande aan de geplande afspraak wordt 100% van het offertebedrag aan Opdrachtgever gefactureerd.

13.       Aansprakelijkheid

13.1.   Hoewel met betrekking tot de inhoud van Opleidingsproducten van Opdrachtnemer en cursusmateriaal de uiterste zorg is nagestreefd, kan Opdrachtnemer niet instaan voor de afwezigheid van fouten in of de volledigheid van de Opleidingsproducten van Opdrachtnemer en het cursusmateriaal. Opdrachtnemer en de docenten/trainers zijn, voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht, niet voor dergelijke fouten of onvolledigheden aansprakelijk.

13.2.   Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever in verband met deelname aan een Opleidingsproduct van Opdrachtnemer of uit hoofde van de Overeenkomst.

13.3.   Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.4.   Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.5.   Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

13.6.    Fysieke conditie Iedere deelnemer dient te voldoen aan de fysieke conditie zoals deze in het programma is weergegeven. Ook is zij/hij verplicht op het inschrijfformulier aan te geven indien medicatie wordt gebruikt en/of aandoeningen aanwezig zijn die van invloed kunnen zijn op het functioneren van die deelnemer.  

13.7.   Uitsluiting van aansprakelijkheid Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor persoonlijk letsel en voor schade aan enig eigendom van de opdrachtgever. De deelnemer dient zich er bewust van te zijn dat training en/of cursus risico’s met zich meebrengt.

 

14.       Overmacht

14.1.   Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Opdrachtnemer ontslaat Opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.

14.2.   Indien de overmachtssituatie langer duurt dan 12 maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

14.3.   Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk de verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

15.       Klachten

15.1.   Klachten over de dienstverlening van Opdrachtnemer kunnen per e-mail door Opdrachtgever worden ingediend via het e-mailadres [email protected]. Opdrachtgever kan over klachten ook contact opnemen met H. van Engelen via telefoonnummer 06-48150031.

15.2.   De wijze waarop klachten worden behandeld staat omschreven in de klachtenprocedure van Opdrachtnemer die in te vinden op de website van Opdrachtnemer: www.firekeeperacademy.com

15.3.   Opdrachtnemer zal de ontvangst van klachten binnen 14 dagen schriftelijk bevestigen aan klager.

16.       Toepasselijk recht

16.1.   Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

16.2.   De rechtbank midden Nederland, locatie Almere is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

16.3.   Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

 


 

 

 

Privacy-verklaring

Privacy-verklaring Firekeeper Academy

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 14-03- 2024

Firekeeper Academy gevestigd aan Westwalstraat 63, 1411 PD, Naarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.firekeeperacademy.com
Westwalstraat 63, 1411 PD, Naarden, +31648150031
H.A van Engelen is de Functionaris Gegevensbescherming van de Firekeeper Academy.
Zij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
Firekeeper Academy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Firekeeper Academy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Firekeeper Academy analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Firekeeper Academy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Firekeeper Academy) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Firekeeper Academy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar voor inactieve accounts.

Delen van persoonsgegevens met derden
Firekeeper Academy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Firekeeper Academy gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Firekeeper Academy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Firekeeper Academy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Firekeeper Academy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Firekeeper Academy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

 

 

 

 

Here starts the translation.
In case of any argument, the dutch version is leading.

 

Terms and Conditions

 

1. Definitions

 

1.1. Agreement: the agreement between the Contractor and the Client to purchase one or more Training Products from the Contractor.

 

1.2. Contractor Firekeeper academy, located at 1411 PD Naarden, Westwalstraat 63 and registered in the trade register of the Chamber of Commerce under number 53218728

 

1.3. Training product(s): the education, course or training offered by the Contractor.

 

1.4. In Company and Custom Programs: all Training Products that are tailor-made to a Client.

 

1.5. Individual Guidance and Coaching: a Training Product of the Contractor that is not given to a group, but to an individual.

 

1.6. Open Enrollment(s): any enrollment for a Training Product of the Contractor that is not tailor-made and that is open for enrollment to anyone.

 

1.7. Client: the Contractor's client. Clients can be:

a. Companies that commission the Contractor to provide In-Company and Customized programs for employees.

b. Natural persons who (in the context of exercising a profession or business) participate in a training product of the Contractor via an Open Enrolment.

 

1.8. Conditions: these general conditions

 

2. Applicability and Change Conditions

 

2.1. Unless agreed otherwise in writing, the Terms and Conditions apply to all agreements with the Client and to additional assignments and follow-up assignments.

 

2.2. The applicability of any purchasing conditions or other conditions of the Client is expressly rejected.

 

 

3. The Contractor is entitled to change the Conditions. Changes to the Conditions also apply to existing agreements. The Contractor will announce changes to the Conditions on www.firekeeperacademy.com. The amended Terms and Conditions will take effect 2 weeks after publication, or as much later as stipulated in the announcement.

 

 

4. General rates

 

4.1. Payment of the Contractor's invoices must be made within fourteen days of the invoice date, unless stated otherwise on the invoice.

 

4.2. The Contractor is entitled to suspend its obligations towards the Client, including but not limited to the Client's participation in a Training Product of the Contractor, as long as the Client has not fulfilled all (payment) obligations.

 

 

5. Rates In Company and Custom Programs, Individual Guidance and Coaching

 

5.1. Parties can agree on a fixed fee when the Agreement is concluded.

 

5.2. If no fixed fee is agreed, the fee will be determined on the basis of the hours actually spent. The fee is calculated according to the usual hourly rates of the Contractor, applicable for the period in which work is performed, unless a deviating hourly rate has been agreed.

 

5.3. The Contractor will issue an interim invoice for the work on a monthly basis or per partial assignment, unless it concerns a small assignment, in which case the Contractor will issue an invoice at the end of the assignment.

 

5.4. The Contractor is permitted to change the rates every six months in the context of a complete rate change, on the understanding that new rates must be communicated to the Client at least one month before they come into effect.

 

5.5. The Contractor is entitled to pass on price increases if the rates with regard to, for example, wages have increased between the time of the offer and delivery.

 

5.6. The Contractor may increase the fee if it appears during the performance of the work that the originally agreed or expected amount of work was insufficiently estimated at the conclusion of the Agreement to such an extent that the Contractor cannot reasonably be expected to perform the agreed work at the agreed price. the original agreed fee. In that case, the Contractor will inform the Client of the intention to increase the fee or rate. The Contractor will also state the size and date on which the increase will take effect.

 

5.7. Time, travel and accommodation costs associated with transport and accommodation of employees of the Contractor in the context of the assignment can be invoiced by the Contractor to the Client.

 

5.8. If work is performed by the Contractor or third parties engaged by the Contractor in the context of the assignment at the location of the Client or a location designated by the Client, the Client will provide the facilities reasonably desired by those employees free of charge.

 

 

6. Open Enrollment Fees

 

6.1. The Contractor invoices Clients of Open Enrollments immediately after enrolment, regardless of the starting date of the Training Product.

 

6.2. The payment must have taken place at all times before the start date of the Training Product.

 

6.3. Any other assignment-related costs and administration and office costs may be passed on to the Client by the Contractor.

 

 

7. Engagement of third parties and replacement of teachers/trainers

 

7.1. If and insofar as the proper execution of the Agreement requires this, the Contractor has the right to have certain work performed by third parties.

 

7.2. The Contractor can, in consultation with the Client, change the composition of the assignment management or the assignment team if it believes this is necessary. The change may not be at the expense of the quality of the Training Product and may not adversely affect the continuity of the work.

 

 

8. Non-Competition

During the performance of the assignment and within one year after the end of the Agreement, neither party may employ an auxiliary person (e.g. a freelancer) of the other party or negotiate employment with it.

 

 

9. Intellectual Property Law

 

9.1. All intellectual property rights, including but not limited to copyright, database law, trademark law, trade name law or patent law, and other rights to and in connection with the course material are vested in the Contractor, the teacher and/or third parties.

 

9.2. The Client is not permitted to reproduce or publish course material in whole or in part without the prior written permission of the entitled party.

 

9.3. The course material applies exclusively to the Client's own use. The Client guarantees that its employees also personally undertake to comply with this condition.

 

9.4. Nothing in this Agreement shall be construed as a transfer of intellectual property rights in any course material.

 

 

 

10. Confidentiality/Confidential Information

 

10.1. Both parties are obliged to maintain the confidentiality of all confidential information that they have obtained from each other or from another source in the context of the Agreement.

 

10.2. The Contractor will only use the confidential information to (continue to) inform the Client about Training Products or related information.

 

11. Personal Data

11.1. The Contractor uses the personal data it receives from the Client to inform the Client about Training Products.

 

11.2. The Contractor processes the personal data provided by the Client in accordance with the Contractor's privacy policy. The Contractor guarantees that the data subjects whose personal data are provided have been informed about the processing of their data by the Client.

 

12. Cancellation

 

12.1. In case of cancellation of Open Tenders from the date of registration up to 2 weeks before the actual start of the assignment, an amount of € 50 administration and cancellation costs will be invoiced to the Client. In case of cancellation within 2 weeks before the actual start of the assignment, 50% of the training costs and the hotel and/or conference costs that cannot be canceled will be invoiced to the Client. In case of cancellation within 1 week before the actual start of the assignment, 100% of the training costs and the hotel and/or conference costs that cannot be canceled will be invoiced to the Client.

 

12.2. If the starting date is changed at the request of the Client up to 2 weeks before the actual commencement of the assignment, an amount of € 150 administration and cancellation costs will be invoiced to the Client, as well as the non-cancellable hotel and/or conference costs. If the starting date is changed at the request of the Client or the Client within 2 weeks before the actual start of the assignment, 100% of the training costs and the non-cancellable hotel and/or conference costs will be invoiced to the Client.

 

12.3. In the event of cancellation, the Client can provide a replacement, provided that this is communicated to the Contractor in time and provided that the replacement fits within the target group of the relevant training.

 

12.4. It is not permitted to miss part of the assignment without the permission of the Contractor. If the Client receives permission from the Contractor to miss part of the assignment, the resulting costs will be borne by the Client in accordance with the Contractor's applicable half-day rate.

 

12.5. In the event of cancellation or change of In Company Customized Programs within 2 months before the actual commencement of the assignment, all costs actually incurred by the Contractor and to be specified by the Contractor will be invoiced to the Client. In the event of cancellation or change within 4 weeks before the actual commencement of the assignment, 50% of the total amount of the first agreed delivery term will be invoiced to the Client. In case of cancellation or change within 2 weeks before the actual start of the assignment, 100% of the total amount will be charged l amount of the order invoiced to the Client.

 

12.6. If costs have been incurred by the Contractor for the hotel and/or conference center for participation, all costs charged by the hotel and/or conference center to the Contractor will be invoiced to the Client.

 

12.7. Cancellation per block of consecutive days is possible, subject to the conditions referred to in Article 12.5. Depending on the moment of cancellation or change as referred to in Article 12.5, the actual costs incurred or 50% or 100% of the total amount of the payment term agreed for that block will be invoiced to the Client.

 

12.8. Cancellation or change of Individual Guidance and Coaching can be done free of charge up to 4 working days prior to the scheduled appointment. In case of cancellation or change between 4 working days and 1 working day prior to the scheduled appointment, 50% of the quotation amount will be invoiced to the Client. In the event of cancellation or change less than 1 working day prior to the scheduled appointment, 100% of the quotation amount will be invoiced to the Client.

 

13. Liability

 

13.1. Although the utmost care has been taken with regard to the content of the Training Products of the Contractor and course material, the Contractor cannot guarantee the absence of errors in or the completeness of the Training Products of the Contractor and the course material. To the maximum extent permitted by applicable law, the contractor and the teachers/trainers are not liable for such errors or omissions.

 

13.2. Except for intent or deliberate recklessness on the part of the Contractor, the Contractor is not liable for any damage whatsoever that the Client incurs in connection with participation in a Training Product of the Contractor or under the Agreement.

 

13.3. If the Contractor should be liable for any damage, the Contractor's liability is limited to a maximum of the invoice value of the assignment to which the liability relates.

 

13.4. The Contractor is never liable for indirect damage, including consequential damage, lost profit, lost savings and damage due to business interruption.

 

13.5. The Client indemnifies the Contractor against any claims from third parties who suffer damage in connection with the performance of the Agreement and which is attributable to the Client.

 

13.6. Physical condition Every participant must meet the physical condition that can be expected in the program. She/he is also obliged to indicate on the registration form if medication is being used and/or if any conditions are present that may affect the functioning of that participant.

 

13.7. Exclusion of liability The contractor excludes any liability for personal injury and damage to any property of the participant. The participant must be aware that training and/or courses entail risks.

 

 

14. Force majeure

 

14.1. Illness and temporary or permanent incapacity for work on the part of the Contractor release the Contractor from complying with the agreed delivery period or from its delivery obligation, without the Client being entitled to compensation.

 

14.2. If the force majeure situation lasts longer than 12 months, each of the parties is entitled to dissolve the Agreement, without any obligation to pay damages to the other party.

 

14.3. Insofar as the Contractor has already partially fulfilled or will be able to fulfill the obligations under the Agreement at the time of the occurrence of force majeure and independent value can be attributed to the fulfilled or to be fulfilled part, the Contractor is entitled to separate the already fulfilled or to be fulfilled part separately. to declare. The Client is obliged to pay this invoice as if it were a separate agreement.

 

 

15. Complaints

 

15.1. Complaints about the services provided by the Contractor can be submitted by the Client by e-mail to the e-mail address [email protected]. The client can also contact H. van Engelen about complaints via telephone number 06-48150031.

 

15.2. The manner in which complaints are handled is described in the Contractor's complaints procedure, which can be found on the Contractor's website: www.firekeeperacademy.com

 

15.3. The Contractor will confirm receipt of complaints to the complainant in writing within 14 days.

 

 

16. Applicable Law

 

16.1. Dutch law applies exclusively to all legal relationships to which the Contractor is a party, even if an obligation is wholly or partly performed abroad or if the party involved in the legal relationship is domiciled there.

 

16.2. The court in the middle of the Netherlands, location Almere, has exclusive jurisdiction to hear disputes, unless the law prescribes otherwise.

 

16.3. The parties will only appeal to the courts after they have made every effort to settle a dispute in mutual consultation.

 

Privacy declaration

Privacy statement Firekeeper Academy

This page was last modified on 14-03-2024

Firekeeper Academy located at Westwalstraat 63, 1411 PD, Naarden, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:

https://www.firekeeperacademy.com

Westwalstraat 63, 1411 PD, Naarden, +31648150031

H.A van Engelen is the Data Officer

 

protection of the Firekeeper Academy.

She can be reached at [email protected]

Personal data that we process

Firekeeper Academy processes your personal data because you use our services and/or because you provide this information to us yourself.

Below you will find an overview of the personal data we process:

- First and last name

- Address data

- Phone number

- E-mail address

- IP address

– Other personal data that you actively provide, for example by creating a profile on this website, in correspondence and by telephone

– Information about your activities on our website

– Data about your surfing behavior across different websites (for example because this company is part of an advertising network)

– Internet browser and device type

- Bank account number

Special and/or sensitive personal data that we process

Our website and/or service does not intend to collect data about website visitors under the age of 16. Unless they have parental or guardian consent. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore advise parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children from being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us at [email protected] and we will delete this information.

Firekeeper Academy processes your personal data for the following purposes:

– Handling your payment

– Sending our newsletter and/or advertising brochure

– To be able to call or e-mail you if this is necessary to carry out our services

– To inform you about changes to our services and products

– To offer you the opportunity to create an account

– To deliver goods and services to you

– Firekeeper Academy analyzes your behavior on the website in order to improve the website and to tailor the range of products and services to your preferences.

Automated decision making

Firekeeper Academy does not make decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions taken by computer programs or systems, without involving a person (for example, an employee of Firekeeper Academy).

How long we keep personal data

Firekeeper Academy does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. We use a retention period of 2 years for inactive accounts.

Sharing personal data with third parties

Firekeeper Academy only provides to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

 

 

Cookies, or similar techniques, that we use

 

Firekeeper Academy uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. Firekeeper Academy uses cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website works properly and that, for example, your preferred settings are remembered. These cookies are also used to make the website work properly and to optimize it. In addition, we place cookies that track your surfing behavior so that we can offer customized content and advertisements.

On your first visit to our website, we have already informed you about these cookies and we have asked for your permission to place them.

You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.

For an explanation, see: https://veiliginternetten.nl/themes/positie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

View, modify or delete data

 

You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Firekeeper Academy and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data we hold about you in a computer file to you or another organization mentioned by you.

 

You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to [email protected].

 

To ensure that the request for inspection has been made by you we ask you to enclose a copy of your proof of identity with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We will respond to your request as quickly as possible, but within four weeks.

Firekeeper Academy would also like to point out that you have the option of submitting a complaint to the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

How we secure personal data

Firekeeper Academy takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. If you feel that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact our customer service or via [email protected]